Grupa Prymus - centrum kształcenia, agencja pracy

 

Komu potrzebny jest ECDL?


Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został nazwany „European Computer Driving Licence”  (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś prawo jazdy czyli licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej je mieć.


Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), help desk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.


Korzyści dla pracodawcy:

 • szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.


Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładaja się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.


Korzyści dla społeczeństwa:

 • podwyższenie ogólnego poziomu kompetencji informatycznych,
 • wsparcie modelu uczenia się przez całe życie,
 • otwarcie drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystny wpływ na unowocześnienie gospodarki kraju.

 

Nowy ECDL

Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile. ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych - program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami,  jako że Fundacja ECDL wprowadza wżycie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca do uczenia się przez całe życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nagranie prezentacji Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL na temat wdrażania Nowego ECDLa w Polsce można znaleźć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CQ5KyYoQBjw

W Nowym ECDL mamy 3 grupy modułów, jak na rysunku poniżej, poza tym jest jeszcze e-citizen, jako moduł dla początkujących i moduły EPP (Endorsed Product Programme), do których (w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS. Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolną mieszankę tych modułów, byle znalazł się tam co najmniej jeden dowolny moduł BASE/STANDARD/ADVANCED.

 

Moduły B3, B4, S1, S2, S3, S5, S8 są tożsame ze starymi modułami ECDL. B1 i B2 są zaktualizowaną i zmienioną wersją modułów  1+2+7,  S6 zastępuje dotychczasowego WebStartera, S7 jest zupełnie nowym modułem (pozwala wykazać się znajomością zasad współpracy  online oraz umiejętnościami konfiguracji narzędzi do współpracy online, pracy przy ich użyciu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień przechowywania plików w chmurze, korzystania z kalendarza online, korzystania z portali społecznościowych, z sieciowego środowiska do uczenia się oraz  z technologii mobilnej). Nowym modułem jest też S4 - Edycja obrazów.
Znika moduł WebStarter, zastąpiony modułem S6 (Web Editing). Znika także e-Guardian, całkowicie zastąpiony przez S3 (IT Security).


Zaprojektowano kilka certyfikatów profili rekomendowanych:

 • ECDL BASE PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3 i B4.
 • ECDL STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4 oraz dowolnych trzech z grupy modułów STANDARD.
 • ECDL PTI STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4, S1, S2 i S3.
 • ECDL ADVANCED PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu dowolnego testu z grupy ADVANCED.
 • ECDL EXPERT PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów A1, A2, A3 i A4.

Wszystkie wymienione wyżej wielomodułowe certyfikaty  profili rekomendowanych są ograniczone czasowo – od momentu zdania pierwszego egzaminu do momentu zdania ostatniego – nie może upłynąć więcej niż 3 lata. Pozostałe certyfikaty profilowe nie mają tego ograniczenia – certyfikat zawiera informacje o datach i wersjach zdawania poszczególnych egzaminów.


Z chwilą wprowadzenie Nowego ECDL nie znikł „stary” – do końca projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wydawane będą także certyfikaty ECDL START i ECDL CORE na dotychczasowych warunkach. Wszyscy, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminów ECDL przed wejściem w życie Nowego ECDL, mogą kontynuować uzyskiwanie certyfikatów START/CORE. Mogą też (do czego zachęcamy) realizować proces certyfikacji po nowemu: moduły B3, B4, S1, S2 zdane nie wcześniej niż na 3 lata przed ostatnim egzaminem, zostają zaliczone na poczet certyfikatów BASE czy STANDARD; natomiast ci, którzy zdali moduły 1, 2 lub 7 CORE/START, muszą ponownie zdać egzaminy z tej tematyki, czyli moduły B1 i B2. Ze względu na zaplanowane już projekty unijne (w ramach perspektywy finansowej 2007-2013) dopuszcza się także możliwość rozpoczynania starej ścieżki certyfikacyjnej START/CORE.


W sposób naturalny nasuwa się pytanie czy certyfikat BASE jest równoważny STARTowi. Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat BASE obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze - pięciu „starych”  modułów (1,2,3,4,7) - zaś START obejmował tylko cztery. Poza tym kwalifikacje walidowane certyfikatem BASE są o wiele bardziej aktualne niż to jest w przypadku STARTa. Tak samo STANDARD to więcej niż CORE – obejmuje kompetencje odpowiadające starym ośmiu modułom (a także dotychczasowym egzaminom specjalistycznym); aby umożliwić kandydatom starającym się o certyfikat STANDARD uzyskanie go w dotychczasowej cenie CORE’a, PTI wprowadziło PTI STANDARD o określonym składzie (pełen STANDARD pozwala wybrać trzy dowolne egzaminy z ośmiu), w którym oprócz zaktualizowanej zawartości starego CORE’a doszedł jeszcze specjalistyczny S3 - IT Security.


Ujednolicony został także cennik egzaminów. Wszystkie moduły, składające się na PTI STANDARD, a więc B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3 – kosztują (wszystkie ceny brutto), tak samo jak dotychczasowe START/CORE:

 • Pierwszy egzamin z tej grupy – 162 zł normalny i 98 zł ulgowy,
 • Kolejny egzamin z tej grupy – 62 zł normalny i 50 zł ulgowy.

Egzaminy specjalistyczne S4, S5, S6, S7 – 220 zł normalny i 150 zł ulgowy.

Egzamin specjalistyczny S8 (CAD) – 250 zł normalny i 190 zł ulgowy.


Pozostałe ceny bez zmian. Jak widać bardzo obniżyliśmy cenę modułu IT Security (S3) – z 220 zł na 162/62 zł normalny i ze 150 zł na 98/50 ulgowy - a powinien on kosztować tyle co S4-S7 (tyle zresztą kosztował uprzednio).
W cenie modułów PTI STANDARD zawiera się jeden egzemplarz certyfikatu – jeśli ktoś zda egzaminy B1-B4 i poprosi o certyfikat, to otrzyma go bez dodatkowej opłaty, natomiast jeśli później zda pozostałe, brakujące mu do PTI STANDARD, to jeśli zamówi certyfikat, będzie go musiał dodatkowo opłacić (25 zł). W przypadku pozostałych egzaminów w cenie każdego z nich zawarty jest jeden certyfikat.

Mapa Certyfikacji 1